چگونه تفاوت بین رفتار اوتیستیک و بدخلقی را تشخیص دهیم؟

چگونه تفاوت بین رفتار اوتیستیک و بدخلقی را تشخیص دهیم؟

شما چگونه میتوانید بگویید رفتار نامناسب فرزند اوتیستیک نتیجه اختلال اوتیسم است یا تنها یک بدخلقی معمولی است؟ همیشه آسان نیست که بین رفتار اوتیستیک و بدخلقی تمایز قائل شد. خیلی از …